80 výročie STU

Naša ALMA MATER Slovenská technická univerzita v Bratislave oslavu 80.výročie svojho zriadenia .

Blahoželáme ! Tešíme sa , že neustále môžeme byť je súčasťou !

Z našej histórie

Picture

zriadenie Vysokej školy technickej Dr. M. R. Štefánika, prvej polytechniky na Slovensku

1937

Picture

otvorenie prvého školského roka v dočasnom sídle školy v Martine

1938

Picture

premenovanie školy na Slovenskú vysokú školu technickú a jej presťahovanie do Bratislavy

1939

Picture

vznik Chemickej fakulty z Odboru chemickotechnologického inžinierstva (dnes Fakulta chemickej a potravinárskej technológie)

1950

Picture

rozčlenenie Fakulty strojného a elektrotechnického inžinierstva a vznik fakúlt – Strojníckej a Elektrotechnickej (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky)

1951

Picture

založenie Vysokoškolského umeleckého súboru Technik

1953

http://www.80stu.stuba.sk/

vznik Stavebnej fakulty zlúčením Fakulty inžinierskeho staviteľstva s Fakultou architektúry a pozemného staviteľstva

1960

Picture

vznik Fakulty architektúry

1976

Picture

vznik Strojárskotechnologickej fakulty (dnes Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)

1986

Picture

zmena názvu školy na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave

1991

Picture

zriadenie Fakulty informatiky a informačných technológií ako najmladšej fakulty STU a prvej fakulty svojho druhu na Slovensku

2003

Picture

založenie Univerzitného technologického inkubátora

2005

Picture

získanie inštitucionálneho rankingu SCIMAGO za prínos pre svetové vedecké poznanie

2011

Picture

miestnenie STU v prestížnom rebríčku The Academic Ranking of World Universities (ARWU)na 101. – 150. mieste v oblasti computer science – získanie certifikátov ECTS Label a DS Label od Európskej komisie

2012

Picture

STU ako najlepšia technická škola na Slovensku a druhá najlepšia technika v Českej a Slovenskej republike (rebríček University Ranking By Academic Performance 2012/13)

2013

Picture

ukončenie projektov univerzitných vedeckých parkov Science City Bratislava a Cambo Trnava (vznik laboratórií so špičkovou technikou v preferovaných vedeckých oblastiach)

2015

Picture

umiestnenie STU v QS World University Rankings na 401. – 450. mieste (kategória počítačové vedy a informačné technológie; najlepšie umiestnenie spomedzi slovenských inštitúcii v architektúre, stavebníctve, chemickom inžinierstve, strojníctve, elektrotechnike, materiálovom inžinierstve a v matematike)

Naša súčasnosť

   Len pár čísiel…

  • vychovali sme už 155 300 absolventov
  • máme 14 280 študentov
  • pôsobí u nás 1 498 učiteľov a výskumníkov
  • naši absolventi sú veľmi žiadaní a ich nástupné platy patria k najvyšším (1 158 eur v druhom a 1 480 € vo štvrtom roku od ukončenia štúdia)
  • z grantov je financovaných 546 výskumných projektov
  • na základe zmluvy s firmami realizujeme 270 výskumných projektov
  • uzatvorených máme 104 univerzitných rámcových dohôd s akademickými inštitúciami v 37 štátoch sveta
  • v uplynulom roku sme prihlásili 31 patentov a úžitkových vzorov
Návrat na aktuality