Podporte Technik percentami z dane aj v tomto roku! (zmena: cez OZ „Čepce“)

Podporte Technik percentami z dane aj v tomto roku! (zmena: cez OZ „Čepce“)

(stránka platí pre rok 2018, čiže pre daňové priznanie za rok 2017)

Vážení priatelia, súčasní aj bývalí členovia a priaznivci súboru Technik!

Ďakujeme Vám, že po minulé roky sa nám vďaka Vašim percentám z dane podarilo uskutočniť mnoho úžasných projektov Folklórneho súboru, Speváckeho zboru a Komorného orchestra Technik.

Z množstva najnovších realizovaných aktivít spomenieme napríklad unikátnu reprezentáciu na festivale v Mexiku (Folklórny súbor) nové CD Fragmenty a trojnásobné víťazstvo Komorného orchestra na celoslovenskom festivale, dokončované nového CD Speváckeho zboru a nacvičovanie nového programu všetkých zložiek Techniku.

Venovaním percent zo svojej dane máte možnosť podporiť ďalšie naše aktivity (vrátane príprav na galaprogramy k 65. výročiu založenia súboru Technik v októbri 2018) a úsilie našich umeleckých zložiek, o ktorých sa dozviete viac na stránkach:

Svoje percentá môžete nasmerovať aj konkrétnej zložke súboru.

ZMENA! – Vašu podporu tento rok percentá prijímame prostredníctvom spriateleného OZ Čepce, ktoré je oficiálne registrovaným prijímateľom 2 % dane.

Tento rok nemôžeme prijímať 2% cez PRO TECHNIK z dôvodu nedodržania termínu registrácie. Ďakujeme preto za pomoc Občianskemu združeniu Čepce, ktoré je založené bývalou členkou súboru Technik, venuje sa výrobe krojových doplnkov a s dôverou s ňou doteraz spolupracujeme.

Obzvlášť uvítame, ak nám venujete percentá z dane firmy/právnickej osoby, ak máte možnosť o ich rozdelení sami rozhodnúť (napr. za svoju firmu)alebo aspoň navrhnúť svojmu zamestnávateľovi prispieť práve na súbor Technik.

DÔLEŽITÉ:  Ak sa rozhodnete podporiť nás 2% z dane, ZAŠKRTNITE PÍSMENOM „X“ údaj, kde súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko, trvaly pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa paragrafu 50, ods.8 zákona! Vaše meno zároveň nahláste aj nám do Techniku, spolu s názvom zložky (folklórny súbor / zbor / orchester) a podľa neho potom nájdeme a pridelíme váš príspevok

Tu sú údaje o prijímateľovi pre poukázanie 2% z dane pre Technik:

  • Obchodné meno (názov) prijímateľa: Čepce
  • Sídlo: Na Sihoti 1156/9, 02601 Dolný Kubín
  • IČO: 50644254
  • Právna forma: Občianske združenie
  • + ešte raz pripomíname, aby ste zašktli (X) aj súhlas s poskytnutím vášho mena prijímateľovi percent z dane. Ďakujeme!

Postup pre Vás

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec, za ktorého daň platí zamestnávateľ, vyžiadajte si od neho Potvrdenie o zaplatení-dane a prípadne aj Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, v ktorom dopíšte údaje prijímateľa  2 % dane OZ Čepce. Tu si môžete stiahnuť obe tlačivá ako vypĺňateľné PDF súbory). Pripomíname, že prijímateľom percent z dane je tento rok OZ Čepce a zašktnite (X) aj políčko „Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane“.

Oba vyplnené a podpísané dokumenty (Potvrdenie o zaplatení-dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane) doručte najneskôr do 30.4. príslušnému daňovemu úradu podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Fyzická osoba (podávajúca vlastné DP)

Ak ste fyzická osoba a sami si podávate daňové priznanie, termín je 31.3. a údaje o prijímateľovi percent Vašej dane uvádzate priamo do daňového priznania. Aktuálne tlačivá si môžete takisto stiahnuť napríklad zo stránky http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ .
Poznámka: IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava, číslo účtu prijímateľa sa neuvádza. Pripomíname, že prijímateľom percent z dane je tento rok OZ Čepce a zašktnite (X) aj políčko „Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane“.

Podrobný postup pre všetky skupiny daňovníkov

V prípade nejasnosti si ďalšie informácie pozrite na webstránke www.rozhodni.sk.

Informujte nás a nasmerujte svoju podporu

Informujte nás, prosím, o svojom príspevku zaslaním kópie vyššie uvedených dokumentov (alebo príslušnej strany daňového priznania) e-mailom na technik@stuba.sk, prípadne faxom na číslo 02/44631583, poštou na adresu: Slovenská technická univerzita, Súbor TECHNIK, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, resp. osobne). Na dokumentoch alebo v e-maili uveďte, ktorej zložke je príspevok určený (či pre Folklórny súbor, Spevácky zbor alebo Komorný orchester). Potrebujeme to na kontrolu a prerozdelenie prijatých príspevkov.

Navrhnite podporu Techniku aj svojim známym

Prepošlite odkaz na túto stránku spolu s návrhom podporiť Technik aj svojim známym.

ĎAKUJEME!!!

Návrat na aktuality